ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις

Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Προφορικών Ανακοινώσεων ή Αναρτημένων Ανακοινώσεων. Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιλέγουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους καθώς και τη θεματολογία στην οποία εμπίπτει. Εντούτοις, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία θα συμπεριληφθεί.

Υποβολή Περιλήψεων

 • Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2023.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία υποβολής παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο  e-mail [email protected] 
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των περιλήψεων εργασιών αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία, το αργότερο έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο μίας εργασίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 • Οι υπεύθυνοι για την αλληλογραφία συγγραφείς θα ενημερωθούν αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (εάν έγινε αποδεκτή ή όχι) έως τις 17 Νοεμβρίου 2023 καθώς και την ημέρα και ώρα παρουσίασης το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις (χωρίς τους πίνακες και τις βιβλιογραφικές αναφορές).
 • Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο και όχι μόνο το αρχικό γράμμα του ονόματος.
 • Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στο τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  α) Εισαγωγή
  β) Σκοπός
  γ) Υλικό - Μεθοδολογία
  δ) Αποτελέσματα
  ε) Συμπεράσματα
 • Η περίληψη μπορεί να έχει πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες (σε μορφή Jpeg, μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 300mb, μέγιστος αριθμός αρχείων ανά εργασία: 3).
 • Η περίληψη μπορεί να έχει αναφορές/βιβλιογραφία (υποβάλλεται σε ξεχωριστό πεδίο, μέχρι 100 λέξεις).
 • Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Αναλυτικές οδηγίες (step by step) για την online υποβολή των περιλήψεων θα βρείτε διαθέσιμες σε κάθε βήμα της online φόρμας.

Γενικές Παρατηρήσεις

 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (24 Σεπτεμβρίου 2023), δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο μίας εργασίας, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.
 • Με την υποβολή της περίληψης της εργασίας, αποστέλλεται αυτόματα βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση μη παραλαβής του επιβεβαιωτικού email, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία οργάνωσης του συνεδρίου, AFEA SA.
 • Απόσυρση περιλήψεων εργασιών, που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 24 Σεπτεμβρίου 2023. Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών και οι περιλήψεις θα δημοσιεύονται, ανάλογα με την τελική αξιολόγησή τους.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8-10/12/2023 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 24/9/2023 

Διοργάνωση

210 36 68 856-853-855
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας