• Διατροφή & COVID-19
  • Παχυσαρκία και Μεταβολικό Σύνδρομο
  • Κλινική Διατροφή/ Διατροφή  &  Χρόνια Νοσήματα
  • Παιδιατρική
  • Εγκυμοσύνη & Θηλασμός
  • Γηριατρική
  • Αθλητική Διατροφή
  • Διατροφή και Τρόφιμα
  • Δημόσια Υγεία
  • Τεχνολογία και Διατροφή

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-12.12.2021 

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30.09.2021 

Διοργάνωση

210 3668842, 892, 856
210 36 43 511
[email protected]

Ακολουθήστε μας